Adatkezelési tájékoztató letöltése:

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelõ neve: Kellékkerskedelmi ÜH
Adatkezelõ címe: 1089 BP Kőris utca 22
Adatkezelõ e-mail címe: [email protected]
Adatkezelõ telefonszáma: +36 70 9458805
Adatkezelõ adószáma: 40275879-2-41
/ továbbiakban, mint Adatkezelõ/
Adatkezelési tájékoztató célja:
A tájékoztató célja, hogy rögzítse a Kellékkereskedelmi ÜH által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket
és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját. Kötelezettséget vállal arra, hogy
tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos
nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió rendeletében /GDPR/ meghatározott
elvárásoknak.
Az érintettek elõzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról 2011.ávi CXII törvény is elõírja.
Az adatvédelmi tájékoztató elérhetõ fent nevezett cég https://www.rovidarumeteraru.com weboldalán.
Adatkezelõ fenntartja magának a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót bármikor
megváltoztassa természetesen az érintettek idõben történõ értesítése mellett.
A vállalkozás vezetõje és esetleges dolgozói nagyon odafigyelnek a személyes adatok védelmére,
és biztonságára.
Adatkezelõ a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai
és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Alapfogalmak:
Adatvédelem: a személyes adatok jogszerû kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító
alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.
személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel[érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megõrzi e minõségét, amíg kapcsolata az
érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelõ rendelkezik
azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Adatalany/érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként –
közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
A személy különösen akkor tekinthetõ azonosíthatónak, ha õt – közvetlenül vagy közvetve – név,
azonosító jel, illetõleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemzõ tényezõ alapján azonosítani lehet.
Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyõzõdésre, az érdek-képviseleti szervezeti
tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a
bûnügyi személyes adat.
Bûnügyi személyes adat: a büntetõeljárás során vagy azt megelõzõen a bûncselekménnyel vagy
a büntetõeljárással összefüggésben, a büntetõeljárás lefolytatására, illetve a bûncselekmények
felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az
érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett elõéletre vonatkozó személyes adat.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely mûvelet, például
az adatok gyûjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása,
lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának
megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására
alkalmas fizikai jellemzõk (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.
Adatkezelõ: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza,
az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,
vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési mûveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése
(függetlenül a mûveletek végrehajtásához alkalmazott módszertõl és eszköztõl, valamint az
alkalmazás helyétõl).
Adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelõvel kötött szerzõdése alapján
– beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történõ szerzõdéskötést is – az adatok feldolgozását
végzi.
Érintett jogai: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése elõtt, de ezen felül kérésére
bármikor egyértelmûen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletérõl. Az érintett kérheti
adatai helyesbítését, bizonyos esetben törlését is, valamint törvényben meghatározott esetekben
tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
Az adatkezelés jogalapja: fõszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy törvényben elrendelt
kötelezõ adatkezelés.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelõ
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok – teljes körû vagy egyes mûveletekre kiterjedõ – kezeléséhez. Különleges adatok esetében
szükséges az írásos forma.
Megfelelõ tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése elõtt közölni kell, hogy az
adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelezõ, továbbá egyértelmûen és részletesen
tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényrõl, így különösen az adatkezelés
céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyérõl, az
adatkezelés idõtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki
kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetõségeire is.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
Adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni
mûszaki és szervezési megoldások rendszere.
Az alapfogalmak megtekinthetõk a NAIH oldalán is.
https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html
A személyes adatok birtokunkba kerülésének és tárolásának módja, az adatkezelés
biztonsága üzletünkben:
Vásárlóink adatai több féle módon kerülhetnek a birtokunkba:
Szolgáltatás nyújtása, illetve megrendelés során kerülnek birtokunkba.
A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés:
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései
jelentik.
Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön
hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a)
pontja alapján az Adatkezelõt terhelõ, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés célja:
A jogszabályoknak megfelelõ számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megõrzési kötelezettség
teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli
elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell õrizniük.
Írásban felvett megrendelések a számla mellékletét képezik, ezért a számlával egyforma jogszabályi
feltételekkel tárolhatók.
A kezelt adatok köre:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám
Az adatkezelés idõtartama:
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig
meg kell õrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását
visszavonja, az Adatkezelõ az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása
során megismert személyes adatait 8 évig megõrizni.
Ha a terméket nem a vásárló viszi, illetve szállítja el, akkor futárszolgálatot veszünk igénybe.
Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) elõírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1)
bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja:
Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez
alkalmazkodva szerzõdéses partnerünk közremûködésével kiszállítsuk az Ön számára.
A kezelt adatok köre:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés idõtartama:
Az Adatkezelõ és az adatfeldolgozó / futárcég/ az adatokat a megrendelt áru kiszállításának
idõtartamáig kezeli.
Ha Ön engedélyt ad arra, hogy adatait felvigyék a cég számítógépes rendszerébe, és információt,
hírlevelet küldjenek az Ön részére, akkor további adatkezelés is keletkezik az Ön hozzájárulása
alapján:
A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1)
bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja:
Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról.
Tájékoztatjuk arról, hogy a hírlevélben nem csak az Adatkezelõ, hanem más gazdasági társaságok
reklámjait is elhelyezzük, azonban számukra az Ön személyes adatait nem adjuk át, nem
továbbítjuk.
A kezelt adatok köre:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés idõtartama:
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
A regisztrációval együtt járó adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön
hozzájárulása
Az adatkezelés célja:
A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelõ kényelmesebb szolgáltatást tud
biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni)
A kezelt adatok köre:
Az adatkezelés során az Adatkezelõ az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a
megvásárolt termék jellemzõit és a vásárlás idõpontját kezeli.
Az adatkezelés idõtartama:
A hozzájárulásának visszavonásáig.
További adatkezelések
Amennyiben az Adatkezelõ további adatkezelést kíván végezni, akkor elõzetes tájékoztatatást nyújt
az adatkezelés lényeges körülményeirõl (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az
adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés idõtartama). Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a
hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelõnek teljesítenie kell.
Az Adatkezelõ az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban
nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított
az Adatkezelõ), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelõ tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a
tájékoztatását törvény kizárja.
Adatfeldolgozó igénybevételérõl és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükrõl
A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás:
Az adatfeldolgozó megnevezése: Kellékkereskedelmi ÜH
Az adatfeldolgozó elérhetõségei: Telefonszám: +36 70 945 88 05
E-mail cím: [email protected]
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelõvel kötött írásbeli szerzõdés alapján a személyes adatok tárolását
végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.
Az áruszállítással összefüggõ adatfeldolgozói tevékenység
Az adatfeldolgozó megnevezése:Sprinter
Az adatfeldolgozó székhelye: Táblás Way 39., 1097
Az adatfeldolgozó telefonszáma:  (06 1) 881 2615
Az adatfeldolgozó e-mail címe: [email protected]
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelõvel kötött írásbeli szerzõdés alapján közremûködik a megrendelt
áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevõ nevét, címét és a telefonszámát a
megrendelt áru kiszállításának idõtartamáig kezelheti, ezt követõen haladéktalanul törli.
Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés
Az adatfeldolgozó megnevezése: Kellékkerskedelmi ÜH
Az adatfeldolgozó székhelye:1089 BP Kőris utca 22
Az adatfeldolgozó telefonszáma: 06 709458805
Az adatfeldolgozó e-mail címe: [email protected]
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelõvel kötött írásbeli szerzõdés alapján közremûködik a számviteli
bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli
nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelõ idõtartamban
kezeli, ezt követõen haladéktalanul törli.
Adatbiztonsági intézkedések
Papír alapon kezelt adatok biztonságát úgy adatkezelõ úgy védi, hogy csak az arra jogosultak
/alkalmazottak, cégvezetõk / férjenek hozzá. Velük titoktartási szerzõdést kötöttünk.
Az Adatkezelõ kijelenti, hogy megfelelõ biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a
személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A Cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás
Mi a süti (ún. ,,Cookie”)?
A süti (ún. ,,cookie”, továbbiakban: ,,Süti”) olyan adatcsomag, amelyet a megtekintett weboldalak
helyeznek el a számítógépére. A Sütik számos funkcióval rendelkeznek, így többek között a
felhasználók által megjelölt preferenciák és információk, felhasználói szokások eltárolására
szolgálnak. A Sütik információt gyûjtenek, megjegyzik a felhasználói beállításokat, ez által
lehetõséget adnak a felhasználói élmény növelésére. A Süti használatát a böngészõn belül Ön
bármikor beállíthatja, amelynek módja a böngészõ Súgó részében fellelhetõ.
A Sütik lehetnek ,,állandó” vagy ,,ideiglenes” Sütik. Az állandó Sütit a böngészõ egy meghatározott
idõpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes Sütiket azonban a
böngészõ nem tárolja, az a böngészõ bezárásával automatikusan törlõdnek.
Miért használunk Sütiket?
Weboldalunk Sütiket használ, amelynek célja
látogató beállításainak, használati szokásainak (pl. honlapon töltött idõ) rögzítésével az oldalon
való navigáció, és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése,
weboldalunk fejlesztése,
ügyfél és felhasználói élmény növelése,
statisztikák gyûjtése a személyre szabott weboldal használat érdekében,
célzott hirdetések elhelyezése a felhasználók számára.
A Cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás
Az Adatkezelõ a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betûbõl
és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészõjének küld el azzal a céllal,
hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közremûködik
abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegû információt gyûjtsünk a látogatóinkról. A Cookie-k
(sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó
azonosítására. A Cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos,
véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol.
Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszûnik, néhány pedig hosszabb idõre tárolásra
kerül számítógépén.
A Cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII.
törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával
összhangban az Ön hozzájárulása.
A honlap által használt Cookie-k fõbb jellemzõi:
Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngészõ nyelvét, a fizetés
pénznemét tárolják, élettartamuk a böngészõ bezárása, vagy maximum 2 óra.
Korhatásos tartalom cookie: Ezek a sütik a korhatáros tartalom jóváhagyásának tényét és azt
rögzítik, hogy az érintett 18 éven felüli, élettartamuk a böngészõ bezárásáig tart.
Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külsõ oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk
a böngészõ bezárásáig tart.
Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató.
Élettartamuk 60 nap.
Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzített az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60
nap.
Ajánlott termékek cookie: Az ,,ajánlom ismerõsömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek
listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.
Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre.
Élettartama 365 nap.
Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztetõ ablakban elfogadja a cookiek
tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.
Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.
Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az
oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.
Kiléptetés cookie: A opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. Élettartama 90 nap.
Backed azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backed szerver azonosítója. Élettartama a böngészõ
bezárásáig tart.
Amennyiben Ön nem fogadja el a Cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek
elérhetõek az Ön számára. A cookie-k törlésérõl bõvebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
Internet Exr:

Az adatkezelés során Önt megillető jogok
Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:
a tájékoztatáshoz való jog,
az adatok helyesbítéséhez való jog,
az adatok törléséhez való jog,
az adatok zárolásához való jog,
a tiltakozás joga.
Ön az adatkezelés idõtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelõtõl a személyes adatai
kezelésérõl. Az Adatkezelõ a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõ alatt, legfeljebb
azonban 25 napon belül írásban, közérthetõ formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is
sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Ön az adatkezelés idõtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelõ a személyes adatait helyesbítse.
A kérésének az Adatkezelõ legkésõbb 15 napon belül eleget tesz.
Önnek lehetõsége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelõ legkésõbb 15
napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelõ törvény kötelezi az
adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével
összhangban az Adatkezelõ jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a
számlázással összefüggésben).
Ön kérheti, hogy az Adatkezelõ zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az
érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhetõ, ameddig fennáll az
az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelõre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelõ, adatátvevõ vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelezõ adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5)
bekezdésében foglalt esetben;
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen
üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
Az Adatkezelõ a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõn belül, de legfeljebb
15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntésérõl Önt
írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelõ az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét
nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követõ 25 napon belül írásban vagy az érintett
hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem
elutasításának ténybeli és jogi indokait.
Jogorvoslati lehetõségek
Amennyiben Ön szerint az Adatkezelõ megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi
rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés
megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati
eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail:
[email protected]).
Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése
esetén, vagy ha az Adatkezelõ nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelõvel szemben
bírósághoz fordulhat.
Egyéb rendelkezések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekrõl az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési
hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a
Magyar Nemzeti Bank, illetõleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása,
adatok közlése, átadása, illetõleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az
adatkezelõt